top of page
loggatext1png.png
logga.png

Om att ta domarens värderingar på allvar

Domarens rättsskapande verksamhet sker inom ramen för en struktur av rättsregler inom vilken luckor, konflikter, mångtydighet och vaghet upp-står. Domaren löser tolkningsproblem genom en process som i någon mening återskapar och bekräftar den rättsliga strukturen och för att sen åberopa ett antal rättsliga argument som syftar till att rättfärdiga lösningen av rättsfrågan. Men rättstillämpning är ingen exakt och mekanisk rationaliseringsprocess. Den juridiska rättfärdigandeprocess som utförs av domare är mer eller mindre öppen för värderingar.

 

Läs hela kapitlet ur boken Svea Hovrätt 400 år.

bottom of page